Nanometrologie

Nanometrologie je rychle se rozvíjejícím oborem metrologie - vědy o měření. Na rozdíl od většiny typických metrologických disciplín se nanometrologie nezabývá jen jednou fyzikální veličinou, ale snaží se zabývat problematikou měření nejrůznějších veličin s vysokým prostorovým rozlišením, typicky v řádu nanometrů. To s sebou často nese i potřebu měření těchto veličin s vysokou přesností a ve velmi malých absolutních hodnotách.

Nanostruktury jsou všude kolem nás, ať už jsou vytvořené člověkem, nebo přírodou. Struktura a tvar povrchu ovlivňují funkční vlastnosti materiálu v jakémkoliv měřítku, nicméně právě v malých rozměrech se tento jev projevuje zdaleka nejvíce. Tvar a funkční vlastnosti jsou zde neoddělitelně propojeny a naším cílem je měřit obojí s to co možná nejvyšší přesností.

Shrnutí typických postupů a technik využívaných v oboru nanometrologie je možné provést podle veličin, které se snažíme měřit, jak je tomu na této stránce, nebo podle měřicích technik, které použijeme, jako je tomu v přehledu technik.

Pokud se pokusíme o výčet typických veličin, které se snažíme měřit, dostaneme následující seznam:

Jak je uvedeno v přehledu technik, zdaleka nejčastěji používaným zařízením pro taková měření je rastrovací sondový mikroskop (SPM - scanning probe microscope). Provedení měření tak, aby výsledkem byly kvantitativní výsledky (číslo se známou nejistotou) je však často nesnadné a u mnohých z metod bohužel ještě stále nemožné.

Český metrologický institut není zdaleka jediným evropským národním metrologickým institutem věnujícím se nanometrologii. Důraz kladený na tento obor je přímo úměrný průmyslové rozvinutosti dané země a proto v významným hráčům na poli nanometrologie patří zejména Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Německo), National Physical Laboratory (UK), Metas (Švýcarsko), Mikes (Finsko), LNE (Francie), NMi (Nizozemí), INRIM (Itálie), a mnohé další. Metrologické instituty vzájemně spolupracují pří vývoji nových metod měření a interpretace dat v rámci projektů Euromet, EMRP a dalších.

Různým aspektům měření v nanoměřítku se věnují také mnohé špičkové vědecké instituce v České republice, například Fyzikální ústav AVČR, MFF UK, nebo Ústav přístrojové techniky AVČR


(c) CMI 2012

Novinky

3.11.2022 Byla vydána nová verze sw pro analýzu SPM dat Gwyddion 2.62.

Kontakt

Oddělení primární nanometrologie a technické délky
Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno
pklapetek(at)cmi.cz